فاطمیه نویسی در وبلاگستان – یک

از آب نه
از مهر آب می گویم
از فاطمه
که همیشه فاطمه است
نام عزیز مادرم
نام خواهرم
پاک
و
روشن
و
زلال
به خاطرنام عزیز فاطمه به پا می ایستم
تمام عمر
دست به سینه
و
ازسینه ای که از گریه لبریز است
می گویم
خاک پای تو هستم
تاابد
تاهمیشه
یا فاطمه
بنت نبی…

***

از امروز ، هر روز یکی از فاطمیه نویسی های وبلاگستان را روی دیوار این ستون قاب می کنیم،
به احترام روزهای که معطر از نام «فاطمه «اند. هر کس خطی نوشت و نذر حضرتش کرد بی خبرمان نگذارد.