با ما باش!

نه غار خواسته ایم که عنکبوت را فرمان دهی مقابلش تار ببندد،

نه اتشی که گلستان شود،

نه عصایی که مار شود،

فقط خواستیم که با ما باشی

خواستیم که دست مان را از سفره ات خالی نگذاری

خواستیم که راه رسیدن به خوبی ها را برایمان هموار کنی

خواستیم که بی سهم مان نگذاری از خودت

قول دادیم و قول گرفتیم که باشیم و باشی …