یک زن؛ من هم از جنس او

خدایا ای اهل بزرگی و عظمت!

ای شایسته ی قدرت و سلطنت و ای شایسته ی عفو و رحمت!

می خواهم از تو به حرمت این روز…

این روز که روز بازگشت به فطرت است. امروز که جشن آخر مهمانی پر شکوه رمضانت است. می خواهم از تو که برایم این روز را عید قرار دهید.

و عید یعنی روز بدون گناه.

و درود فرستی بر محمد (ص) و خاندان پاک و مطهرش و مرا وارد کنی بر تمام خوبی هایی که این چهارده نور مقدس وارد شدند بر آن.

و چه چیز بهتر برای من که متصل باشم به دامان پاک دردانه ات زهرا ( س)؟

و کدام خیر شایسته تر برایم که پیرو راهش باشم؟ همو که حقیقت لیله القدرت است. که فلسفه ی دین القیمه است. که حجت و دلیل است بر تمام انبیا و اوصیا و این همه یک زن است و من هم از جنس او.

خدایا از تو می خواهم که مرا خارج کنی از همه ی بدی هایی که خارج کردی از آن ها این خاندان را.

و من می خواهم از تو که حفظ کنی دامانم را از تمام شر و بدی هایی که امروز همه ی اطرافم را پر کرده. می خواهم به حق فاطمه (س) ای که یگانه ات بود، مرا در پناه خودت نگه داری.

و وجودم را از ناخالصی های دنیوی پاک کنی و چونان همیشه توفیق حفظ حجاب عطایم کنی که سخت محتاج عفت و نجابتم در این زمان و این همه حاصل نشود مگر وقتی که روح و جانم آمیخته ی عشق تو و اهل بیتت باشد.

خداوندا به من عطا کن آنچه که بندگان صالحت از تو خواسته اند.

آن چه که بانویم از تو طلب کرده در این جشن فطرت که بهترین طلب هاست و پناه می برم به تو از آنچه که ایشان نیز پناه برده بودند به تو از شر و بدی اش.

خدایا. امروز در پایان یک ماه ضیافتت. بعد روزه داری ها و عبادت های اندک و ناقصم، آمده ام به سویت که مرا در آغوش بگیری و راه نمایم باشی و پیرو حقیقی راه فاطمه (س) ام قرار دهی که این بهترین خواسته هاست در این روز.

روزی که فرموده اند روز دریافت و بهترین پاداش ها و جایزه هاست.

به امید رحمت و بخشایشت؛ ای مهربان ترین مهربان ها.