دُلهَم (همسر زهیر)

زهیر را حسینی کرد!

حامی عثمان بود.
از خانواده علی دل خوشی نداشت.
از حسین فرار می‌کرد.

زهیر…فقط یک زن ِ عاشق داشت،
یک زن ِ عاشق ِ حسین…

طرح از: سیداحمد موسوی