وزیر زن در حکومت امام خمینی

کلمات معمار کبیر انقلاب اسلامی:

زنان همانطور که قبلا گفتم‚ می‌توانند در ارتش باشند. آنچه اسلام با آن مخالف است و آن را حرام می‌داند فساد است‚ چه از طرف زن باشد و چه از طرف مرد فرقی نمی‌کند. این افرادی را که شما بعنوان حقوقدان می‌دانید‚ همیشه زنان ما را گمراه کرده‌اند.*** صحیفه نور ج ۴ صفحه ۱۰۳

– از نظر اسلامی‚ زنان تا چه حد مجازند در ساختمان بنای حکومت اسلامی شرکت نمایند؟

جواب:زنان از نظر اسلام‚ نقش حساسی در بنای جامعه اسلامی دارند و اسلام زن را تا حدی ارتقا می‌دهد که او بتواند مقام انسانی خود را در جامعه باز یابد و از حد شئی بودن بیرون بیاید و متناسب با چنین رشدی می‌تواند در ساختمان حکومت اسلامی مسئولیت‌هائی به عهده بگیرد.صحیفه نور ج۳ ص۱۰۱

در نظام اسلامی‚ زن به عنوان یک انسان می تواند مشارکت فعال با مردان در بنای جامعه اسلامی داشته باشد ولی نه به صورت یک شی‚ نه او حق دارد خود را به چنین حدی تنزل دهد و نه مردان حق دارند که به او چنین بیندیشند. *** صحیفه نور ج۳ ص۹۲

این آشفتگی‌ها باید به دست ما و شما‚ به دست ملت و دولت‚ تنها هیچ کدام نمی‌توانند این کارها را درست بکنند. اگر خانم‌ها خیال کردند که کنار بروند و مردها این کارها را انجام بدهند و یا مردها خیال کنند که کنار بروند و خانم‌ها این کار را انجام بدهند… این خیال‚ خیال صحیحی نیست برای اینکه کارها اینقدر آشفته است‚ گرفتاری‌ها اینقدر زیاد است… *** صحیفه نور ج ۹ ص۱۱۰

زنان در جامعه اسلامی آزادند و از رفتن آنان به دانشگاه و ادارات و جلسین به هیچ وجه جلوگیری نمی شود‚ از چیزی که جلوگیری می شود‚ فساد اخلاقی است که زن و مرد نسبت به آن مساوی هستند و برای هر دو حرام است. *** صحیفه نور ج۴ ص۳۹

این تبلیغات که ((اگر اسلام پیدا شد مثلا دیگر زن ها باید بروند توی خانه ها بنشینند و قفلی هم درش بزنند که بیرون نیایند)) این چه حرف غلطی است که به اسلام نسبت می‌دهند…اسلام با هیچ چیز از این مظاهر تمدن مخالفت ندارد و با هیچ قشری از شماها مخالفت ندارد. اسلام زنها را دستشان گرفته آورده اسلام زن ها را قدرت داده است. صحیفه نور ج۴ ص۵۹

اسلام زنها را در مقابل مردها قرار داده‚ نسبت با آنها تساوی دارند. البته یک احکام خاص به مرد است که مناسب با مرد است‚ یک احکام خاص به زن است‚ مناسب با زن است. این‚ نه این است که اسلام نسبت به زن و مرد فرقی گذاشته است‚ زن و مرد‚ همه آزادند در این که دانشگاه بروند‚ آزادند در اینکه رای بدهند‚ رای بگیرند. این که مخالفند‚ این است که اینطوری که اینها زن را می خواهند بار بیاورند که یک ملعبه ای در دست مردها باشد و به قول شاه (زن خوب است فریبا باشد) ما میخواهیم این کلام را بگیریم‚ این غلط را بگیریم. ما میخواهیم زن آدم باشد مثل سایر آدمها‚ انسان باشد مثل سایر انسانها‚ آزاد باشد مثل سایر آزادها. صحیفه نور ج۴ ص۵۹

خیال می کنند اسلام آمده است که فقط زن را خانه‌نشین کند. چرا با درس خواندن زن مخالف باشیم چرا با کار کردن او مخالف باشیم چرا زن نتواند کارهای دولتی انجام دهد چرا با مسافرت کردن زن مخالفت کنیم زن چون مرد در تمام اینها آزاد است‚ زن هرگز با مرد فرقی ندارد. آری در اسلام زن باید حجاب داشته باشد ولی لازم نیست که چادر باشد بلکه زن می‌تواند هر لباسی را که حجابش را بوجود آورد اختیار کند. *** صحیفه نور ج ۴ ص۱۰۳

هرچه دیروز و امروز در بین اوراق صحیفه‌ی نور گشتم چیزی در مورد مخالفت معمار کبیر انقلاب با مسئولیت اجرایی زنان ندیدم. بلکه فقط عدالت در حقوق زن و مرد، و تاکید بر حضور فعال زنان در صحنه‌ی انقلاب با حفظِ شانِ زن یافتم. هرچند تربیت و انسان‌سازی مهمترین تکلیف تاریخی زنان است ولی این موضوع منافاتی با حضور اجرایی در بعضی موارد ندارد. چه بسا، آنجا که این حضور نشان اهمیت نظام اسلامی به زن باشد لازم و ضروری هم شود. بهرحال از اسلام جلوتر رفتن و حرام کردنِ حلال، تندروی‌هایی است که حتما منجر به کندروی‌های تاریخی خواهد شد. بگذارید در چارچوب حلالِ خدا، نظام اسلامی خودش حضور زن را در جامعه تعریف کند تا تبلیغات رسانه‌های غرب باعث شکل‌گیری تعریف غربی از خواسته‌های زنان در جامعه نشود.