لاتودبنی بعقوبتک

نه خجالت کشیدم

نه ترسیدم

معبودا

خدایا تو را شکر می گویم!

اگر یکی غیر تو از گناهانم خبر می شد

نمی کردم

اگر از عذاب زود رس هم می ترسیدم

نمی کردم

( ولی از تو نه خجالت کشیدم و نه ترسیدم )

نه به خاطر این که به نظرم از همه تماشاگرها بی اهمیت تر بودی!

نه !

فقط برای این که تو از همه بهتر عیبها را می پوشانی

از همه شان بردبارتر و بزرگوارتری

عیب پوش و خطا بخش و دانای نهان!

که گناهها را با لطف اش پنهان می کند

و مجازات ها را با بزرگواری اش عقب می اندازد

پس سپاس از آن تو که می دانی و باز صبوری می کنی

می توانی عذاب کنی و باز می بخشی

یا ستار العیوب! غفار الذنوب! یا علام الغیوب!

لا تودبنی بعقوبتک