«وقت ندارم»

بعضی مادران را دیده اید که بیشتر اوقات در اضطراب و نگرانی بسر می برند؟ تا وقتی که بچه بودیم همیشه چهارچشمی مراقبتمان می کردند، همچین روزهایی؛ زمان تعطیلات تمام صندوق عقب اتومبیل را پر از وسائل می کردند و می کنند چون می ترسیدند و می ترسند مبادا چیزی را نبریم. اگر اتومبیل بزرگتری هم می خریدیم که صندوق عقبش دوبرابر بود، باز هم همان روال قبلی ادامه داشت. هرچقدر که اتومبیل ما بزرگتر میشد وسائلی را که با خود می بردیم بیشتر میشد. به این ترتیب با بزرگترشدن فضا، جای ما گشاد نمی شد و به یقین فقط خستگی آنها بر دوشمان می ماند.

خوب که نگاه می کنیم می بینیم زمان هم درست مثل صندوق عقب اتومبیل هاست. یحتمل هرقدر که زمان بیشتری دراختیار داشته باشیم، وقت بیشتری تلف می کنیم.

متأسفانه افراد بیکار بیشتر از بقیه وقت خود را تلف می کنند و همین ها دقیقا همان افرادی هستند که اغلب از عبارت «وقت ندارم» استفاده می کنند و برعکس آنها که مشغله ی بیشتری دارند معمولا وقت کافی برای رسیدگی به بیشتر کارهای خود را هم دارند.

در حقیقت زمان برای همه ی ما یکسان است. همه ۲۴ ساعت وقت داریم ولی روش استفاده هر یک از ما متفاوت است و همین تفاوت باعث می شود که بعضی ها در زندگی خود موفق بشوند و بعضی ها هم نه.

با همه ی این حرف ها شما وقت دارید؟