متن و ترجمه خطبه فدک حضرت زهرا (س)

سند خطبه:
‌ خطبه مزبور از جمله‌خطبه‌های‌مشهوری‌است‌که‌عامه‌و خاصه‌با سندهای‌معتبر از صدیقه کبری‌ صلوات‌الله علیها روایت‌کرده‌اند. از جمله‌احمدبن‌عبدالعزیز جوهری‌در تألیف‌خود به‌نام‌سقیفه‌و فدک‌ بنابر نقل‌ابن‌ابی‌الحدید در شرح‌نهج‌البلاغه‌ از آن‌یاد کرده‌و ابن‌ابی‌الحدید، نامبرده‌را چنین‌معرفی‌می‌نماید: بطوری‌که‌همه محدثان‌عامه‌او را به‌نیکی‌ستوده‌اند و همه مصنفات‌او و دیگران‌را از او روایت‌کرده‌اند. بر اساس‌گفته ابن‌ابی‌الحدید، جوهری‌به‌چهار طریق‌این‌خطبه‌را روایت‌کرده‌است‌: این‌، نسخه‌ای‌قدیمی‌است‌که‌در سال‌۳۲۲ بر مؤلف‌قرائت‌و تصحیح‌شده‌که‌با سندهای‌مختلف‌روایت‌کرده‌است‌. (مراد سندهای‌مذکور است‌). می‌کردند و نیز من‌این‌خطبه‌را از پدرم‌علی‌بن‌الحسین‌(ع‌) به‌ترتیب‌از فاطمه‌ (س‌) حدیث‌می‌کنم‌علاوه‌بر این‌که‌همین‌خطبه‌را بزرگان‌شیعه‌روایت‌کرده‌و به‌یکدیگر تدریس‌می‌کردند؛ قبل‌از آن‌که‌جدّ ابوالعینا متولد شود. که‌حاضرند بزرگترین‌سخن‌را به‌عایشه‌نسبت‌دهند؛ اما در نسبت‌دادن‌این‌ خطبه‌به‌جده‌ام‌تردید می‌کنند؟ این‌نیست‌مگر عداوتی‌که‌با ما اهل‌بیت‌دارند. : من‌همه این‌حدیث‌را فقط‌نزد ابی‌حفان‌دیدم‌. علیها مأیوس‌به‌سوی‌قبر پدر برگشت‌؛ خود را بر روی‌قبر انداخت‌؛ تظلم‌ نمود؛ گریه‌کرد و در آخر این‌ابیات‌را خواند: تمام‌جهان‌هستی‌بهترین‌گواه‌است‌که‌جز تو خدایی‌نیست‌و عقل‌منصف‌ هرگز نمی‌تواند وجود تو را انکار کند.

ادامه متن و ترجمه خطبه فدک حضرت زهرا (س)