همکاری

اگر دنبال یک جای تر و تمیز می‌گردید برای قلم زدن و سو‍ژه هوا کردن، برای سوال درست کردن و جواب استخراج کردن، برای نقد کردن و پیشنهاد دادن، برای هم‌فکری کردن و فکر نو خلق کردن و برای خیلی کارهای قلمی فکری که توی ذهن دارید، همین‌جا توقف کنید. بار و بنه بیفکنید که درست آمده‌اید.

چارقد ملک شخصی کسی نیست، سندش به اسم همه‌ی آنهایی است که با دغدغه‌های مشترک در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، عاطفی، اقتصادی، علمی، ورزشی، ادبی، بین‌المللی، ملی و … مرتبط با مسائل زنان و دختران جمع شده‌اند و روز به روز به تعدادشان اضافه می‌شود.

اگر شما هم یکی ازین دغدغه‌ها را دارید، اعم ازین که آقا باشید یا خانم، مجرد باشید یا متأهل، موافق چارقد باشید یا منتقدش، می‌توانید با نام‌نویسی در سایت چارقد، عضو هیأت تحریریه شوید و باشید.