ام عمرو بن جناده

” امیری حسین و نعم الامیر”

پیرزن سر ِ پسرش را پَرت کرد به سمت دشمن…

گفت:

” سرش مال شما…دلش مال حسین! “

طرح از: سیداحمد موسوی