ام عمرو بن جناده

» امیری حسین و نعم الامیر»

پیرزن سر ِ پسرش را پَرت کرد به سمت دشمن…

گفت:

» سرش مال شما…دلش مال حسین! «

طرح از: سیداحمد موسوی