مستمند و ثروتمند

رسول اکرم ” ص ” طبق معمول ، در مجلس خود نشسته بود . یاران ‏گرداگرد حضرتش حلقه زده او را مانند نگین انگشتر در میان گرفته بودند . در این بین یکی از مسلمانان – که مرد فقیرژنده ‏پوشی بود – از در رسید . وطبق سنت اسلامی – که هر کس در هر مقامی هست ،همین که وارد مجلسی می‏شود باید ببیند هر کجا جای خالی هست همانجا بنشیند ، ویک نقطه مخصوص رابه عنوان اینکه شأن من چنین اقتضا می‏کند در نظر نگیرد – آنمرد به اطراف ‏متوجه شد ، در نقطه‏ای جایی خالی یافت ، رفت و آنجا نشست . ازقضا پهلوی مرد متعین و ثروتمندی قرار گرفت . مرد ثروتمند جامه‏های خود را جمع‏ کرد و خودش را به کناری کشید ، رسول اکرم که مراقب رفتار او بود به او روکرد و گفت :
” ترسیدی که چیزی از فقر او بتو بچسبد ؟ ! ”
“- نه یا رسول الله ! ”
“- ترسیدی که چیزی از ثروت تو به او سرایت کند ؟”
“- نه یا رسول الله ! ”
“- ترسیدی که جامه‏هایت کثیف و آلوده شود ؟”
“- نه یا رسول الله ! ”
“-پس چرا پهلو تهی کردی و خودت را به کناری کشیدی ؟”
“- اعتراف می‏کنمکه اشتباهی مرتکب شدم و خطا کردم. اکنون به جبران‏این خطا و به کفاره اینگناه حاضرم نیمی از دارایی خودم را به این برادر مسلمان خود که درباره‏اش مرتکباشتباهی شدم ببخشم ؟ ”
مرد ژنده پوش : ” ولی من حاضر نیستم بپذیرم ” .
جمعیت : ” چرا ؟ ”
“- چون می‏ترسم روزی مرا هم غرور بگیرد ، و بایک برادر مسلمان خود آنچنان رفتاری بکنم که امروز این شخص با من کرد ”

داستان راستان – شهید مطهری