خدایی‌ام نگهدار!

اللهم اجعلنی فیه محبا لأولیائک و معادیا لأعدائک مستنا بسنه خاتم أنبیائک یا عاصم قلوب النبیین!

خدایا! در این روز دل به ولای تو می سپارم و دوستی اولیای تو را می خواهم. تا جزء مومنانی باشم که در پرتو وحدت با اهل ایمان، حق را به جامعه سرایت دهم و جلوی باطل را در پهنه عمل آدمیان بگیرم.

همواره پاکان و زیباسیرتان درگاهت را گرامی دارم تا خود نیز با این عشق، ایمان را در جانم زنده نمایم.

الهی! تو خود فرمودی: نباید اهل ایمان، مومنان را واگذاشته، کافران را دوست خود گزینند. و چگونه من ادعای گرایش به تو داشته باشم و با دشمنانت سر آشتی بگذارم؟ پس ای محبوب و امیدم مرا دشمن دشمنانت قرار بده.

پروردگارا! دستم را در دست اولیای خود و خاتم پیامبرانت قرار ده و اتصالی به آن ده که هیچ قدرتی را یارای جدا کردنش نباشد. مرا پیرو راه روشن آخرین پیامبرت قرار ده، چون او بیندیشم، بگویم، بجویم، بروم و چون آن وجود مقدس خدایی شوم.

ای عصمت بخش دل های پیامبران!