کهیعص

زینت پدر

از علی آموخته بود،
با دست‌های بسته شمشیر بزند!

» کهیعص»

غروب…
رسیده بودند به «ص»…
به نوبت زینب…
به صبرجمیل!

اشاره به داستان تاریخی تفسیر این آیه توسط حضرت زینب(س) در دوران کودکی

طرح از: سیداحمد موسوی