حجاب و حدود آزادی از نگاه شهید بهشتی

حجاب و حدود آزادی در جامعه اسلامی / شهید بهشتی / سخنرانی

تا ما در خط تسلط بر هوی ها حرکت نکنیم، به این آزادی – آزادشدن انسان از بندگی هوی ها – نمی رسیم و محیط اجتماعی تاثیر به سزایی دارد در این که درون من و شما ها رشد کند یا ذکر خدا رشد کند . درست است که اگر افراد رشد یافته ی رسیده به مراحل بالای کمال را در میان انگیزه های رنگارنگ فساد رها کنی اختیار خودشان را می توانند داشته باشند خوب باید بگوییم که این ها چند درصد هستند ؟

چند در هزارند؟ برای این که بقیه انسان ها حاکم بر هوایشان بمانند، باید بکوشیم محیط هم طبیعی باشد که از در و دیوارش انگیزه فساد نبارد و به محض این که ما خواستیم محیط را از این آلودگی ها پاک کنیم خود به خود مقداری از آزادی ها گرفته می شود اگر به آن خانم گفتند خانم شما آزادی، فریاد برای آزادی هم برآوردید درست، اما خانم مسلمان در کوچه و خیابان که می آیی لباس و پوشش شما ساده باشد، اندام های بدن و موی سر شما پوشیده باشد، آن چه با پوشش ساده نه دلفریب و سخن گفتن و نحوه برخورد با این و آن و طرز راه رفتن همه آن ها هم باوقار و سنگین و متین باشد، درخور پاکدامنی بانوی والاقدر مسلمان پیوسته به خدا باشد.

خوب در اینجا اگر این را به او گفتید و شنید ، باز هم آزادی او حفظ شده چون خودش آزادانه شنیده اما اگر نخواست آزادانه بشنود، بگوید این چیزهایی که شما می گویید خوب است ولی من دلم می خواهد نیمه برهنه از خانه بیرون بیایم، با آرایش تمام عیار در خیابان ظاهر شوم در این جا نظام اسلامی با او چه کند؟ آزادی او را حفظ و رعایت کند و به او بگوید آزادی خانم؟ ما حرف خودمان را به شما زده ایم، شما میخواهی گوش کن یا گوش نکن آزاد هستی؟ گوش کردی خوشا به سعادتت، گوش نکردی عذابش دامن خودت را می گیرد؟ نخیر در آن جا ما نهی از منکر می کنیم، در این صورت خود به خود مقداری از آزادی این خواهر ها را از دستش می گیریم. و نه به خاطر این که دشمن آزادی او و آزادی بشریت باشیم، به خاطر این که دوست و خواستار آزادی او و آزادی بشریت هستیم.

تو ای خانم! بنشین با خودت بیندیش در درونت چه انگیزه ای هست که تو را وا می دارد به جای پوششِ با کرامتی که اسلام برای تو در نظر گرفته است می خواهی بدون این پوشش به خیابان ها و کوچه ها بیایی، آیا خودآگاه یا ناخودآگاه در اعمال روحت خودنمایی و میل به خودنمایی و نمایش دادن خویشتن در برابر دیدگان دیگران تو را به این گناه وا نمی دارد؟ و اگر تو نتوانستی این تمایل و جهل یا هر چیز ا در خودت مهار کنی و دوباره خواستی این گونه بیرون بیایی باید به شما بگوییم که جامعه ما چنین وضعی را در محیط اجتماعیش تحمل نمی کند.

تاریخ سخنرانی : ۲۳/۱۱/۵۹