دلیل

بر قله‌های سبزجهان خیمه می‌زنیم

تا چشم روزگار نبیند ذلیل‌مان

*
ای شب‌چراغ راه به دستت دلیل‌مان!

مهتاب کن، کهگمشده در کوه ایل‌مان

ما سنگ می‌شویم، ولی سبز می‌شود

از پشت سال‌های حقارتفسیل‌مان

انکار کن سکوت تبر را که بشکند

آنک غرور بتکده‌ها را خلیل‌مان

بر قله‌های سبز جهان خیمه می‌زنیم

تا چشم روزگار نبیند ذلیل‌مان

*
برگشته‌اند تشنه، ولی کوزه روی دوش

از چشمه،دختران سحرپوش ایل‌مان

۱ دیدگاه در “دلیل”

دیدگاه‌ها بسته شده است.