پاییز

پائیز جاری شده

با انبوه رنگهای دنباله دارطبیعت

کنار همین روزهای رو به کوتاهی و شبهایقد کشیده زمین

حس غریبی است

مثل یک غصه طولانی

چقدر ابرها درهم رفته و گرفتهشدند

و انگار وقتی بغض آسمان ترک بر می دارد و بوسه بر خاک می زند تنها باران است که زمین را به آغوش می کشد

برگها هم حس پریشانی را تجربه میکنند

تاب ایستادگی ندارند

فرو ریخته اند

و این ترانه درد است که زیر پای من و تومی سرایند

ترانه آشفتگی

پائیز را دوست دارم شاید بخاطر همین بزرگثانیه های کوچک

بخاطر این حس و حال زمین وآسمان

شاید هم بخاطر اینکه …